Aufnahmen in Huangzhou, China 2017

Recording in Huangzhou, China 2017